Hur du väljer bränslefilter

Tezz 2021-10-15

Hem / Artiklar / 


En viktig del i både byggandet och underhållandet av en prestandabil, för både gata och bana, är att försäkra sig om att bränslesystemet fungerar så optimalt som det bara går. Inget bränsle, inga hästkrafter! Med rätt val av filter ger du din motor rätt förutsättningar samtidigt som du också förebygger eventuella skador på grund av orent bränsle.

Ett bränslefilter behövs för att rengöra bränslet från olika substanser och partiklar, både organiska och icke-organiska, så som till exempel damm, metallavlagringar, sot, rostpartiklar, pollen och så vidare, så att inte motorns prestanda eller hälsa blir påverkad. Det är en enkel liten enhet som vanligen är av metall eller plast och som innehåller ett filtrerande element som förhindrar att skadliga partiklar kommer in i bränslepump och insprutningssystem som annars snabbt slits ut på grund av partiklarnas slipande egenskaper. Ett renare bränsle brinner också bättre vilket också gör att din motor går bättre.

Bränslefilter har alltid funnits, men tidigare när man körde med små förgasare och mekaniska pumpar litade bilbyggarna på de där små mässingsfiltren som man använde i inloppet på Holleyförgasarna eller ett litet in-line bränslefilter. De små filtren fungerade på bensinmotorer som knappt klarade 400hk, men med överladdade EFI-motorer som når fyrsiffriga hästkrafter håller de inte längre måttet. Insprutningssystemen är långt mer delikata i sin utformning än förgasarna och kräver mer rening av bränslet. De större motorbyggena kan också suga i sig stora mängder bränsle under väldigt korta ögonblick vilket också ställer betydligt mycket högre krav på hela bränslesystemet än om du kör med förgasare. Därför är dagens filter konstruerade med bättre material, filtreringen är mer robust och skyddad och hela filteraggregatet är också bättre skyddat ifrån situationer med högt tryck av speciella avlastningsventiler. Idag finns också effektiva filter som monteras i tankarna och dessa uppfyller istället kravet på att exempelvis hantera de olika bränsleblandningarna. 


Ett bränslefilter förhindrar:

 • Motorslitage som skulle kunna orsakas av slipande partiklar – Om spridarmunstyckena blir utslitna resulterar det i överflöd av bränsle.
 • Igensättning av spridare och förgasarsystem – Partiklar och organisk påväxt kan sätta igen dessa motordelar vilket förhindrar att bränslet når fram till cylindrarna.
 • Reducering av motorprestanda, orsakad av ineffektiv förbränning av orent bränsle.
 • Överdrivna avgasutsläpp på grund av oförbränt bränsle, något som också påverkar miljön negativt.
 • Korrosion orsakat av vattnet i bränslet, något som sliter på motorn och skapar onödiga kostnader.
 • Överhettning – Vatten i diesel gör att bränslet tappar sina smörjegenskaper och resulterar i ökad friktion i motorns rörliga delar.
 • Vaxkristallisering – Diesel innehåller vissa mängder vax som kan kristallisera sig vid låga temperaturer. Vissa bränslefilter värmer upp bränslet som passerar genom dem vilket förebygger motorstart och prestandaproblem.

Filtrets utformning

Bränslefilter kommer i olika typer av konstruktion, form, storlekar och interna konstruktioner. Skillnaderna beror på vilken typ av och storlek på de föroreningar som ska filtreras, typ av bränsle, filtrets placering, monteringsstil och så vidare. Till exempel så skiljer sig ett bensinfilter från den typ som rengör diesel, både i delarna och i funktionen, då dieselbränslefilter är utformade för att ta bort vatten medan bensinfilter inte är det.

Ett typiskt filter består dock alltid av ett inlopp och ett utlopp för in- och utträde av bränsle och av ett filtermaterial. De kan också vara primära eller sekundära, i form av kapsel eller patron, spin-on, in-tank eller in-line.

För att få den största möjliga filtreringsarean på filtret är filtermediet veckat. Med den konstruktionen ökar du filtrets yta avsevärt och får därmed betydligt effektivare rening. Filtrena är också uppdelade i enstegs, flerstegs eller parallella filter. Med ett flerstegsfilter sitter ett grovfilter (silfilter av plast eller metall) framför de finare filtren. De parallella filtren består av två identiska behållare. Deras största fördel över ett enkelt filter är att det tillåter mer flöde.

För att förhindra att även de mest minimala partiklarna ska gå igenom bränsleledningen är det inte tillåtet med bypass valv i bränslefilter.
  

Filtermedium

Bränslefilter använder olika typer av material som filtreringsmedia som är speciellt designade för sitt syfte. Tidiga konstruktioner använde stålull, trådnät, metallskärmar etcetera, senare kom bomull och olika vävda tyger som linne. När engångsfilter blev populära användes cellulosa och papper för att minimera produktionskostnaderna. Slutligen introducerades de syntetiska filtren där speciella konstgjorda fibrer används. Syntetiska filter inkluderar exempelvis glasfiber, sinterbrons, koppar, keramik och nylon. De vanligaste filtermediumen är dock bomull, cellulosa och plast.

Olika bränslen kräver olika typer av filtermedium. Till exempel fungerar inte cellulosa eller papper till E85 eller metanol då det kan skapa ett gelliknande material som kan skapa problem. Filtermediet måste därför vara anpassat till den typ av bränsle du använder.
  

Microns

Tidigare pratade man aldrig om filterkapacitet men med den elektroniska insprutningen och de högtrycksbränslesystem som följde med blev det en viktig aspekt. Den huvudsakliga orsaken är att de ganska stora öppningarna i en förgasare inte kräver någon finare filterkapacitet, medan högtryckspumparna fungerar på grund av de mycket snäva spelen. Dessutom kan elektroniska spridare snabbt bli igentäppta av material som enkelt skulle passera genom en vanlig förgasare. Att skydda högkvalitativa insprutningssystem är därför en viktig uppgift, allrahelst inom den moderna dieselinsprutningen där partiklar i storleken 5-20 micron kan leda till avsevärd skada eller fel på motorn. Därför krävdes en förbättring av filtreringssystemet och därmed kom också begreppet med microns.

Micron är en måttenhet som är lika med en miljondel av en meter eller en tusendels millimeter (0,001mm) och skrivs som μm eller um när μ inte kan användas. När det används för bränslefilter indikerar micronvärdet filtrets förmåga att fånga föroreningar av en specifik storlek. Ett micronvärde på 10 micron betyder att filtret tar bort partiklar som är 10 micron och högre, medan till exempel en 40 micronklassificering innebär ett filter som kan fånga föroreningar av storleken 40 micron eller större (som jämförelse är ett typiskt människohår cirka 45-70 micron i diameter). Så små partiklar är inte synliga för blotta ögat men kan ändå skapa problem i spridarna i ett EFIsystem

Ett filters micronvärde avser alltså i grunden storleken på porerna i filtermediet. Ju större öppningar, desto högre värdering av micron. Micronvärdet kan också vara nominellt eller absolut. Det nominella micronvärdet anger andelen specifik partikelstorlek som ett filter kan ta bort medan det absoluta micronvärdet istället indikerar hur effektivt ett filter tar bort partiklar av en viss storlek . Det nominella värdet är inte speciellt användbart i sig eftersom det inte förklarar hur effektivt ett filter tar bort dessa partiklar, därför använder man det absoluta värdet när man beskriver ett bränslefilter.
  

Microns och bränsleflöde

Men vi behöver också tänka på flödet! Samtidigt som ett 10 microns filter gör ett fantastiskt jobb med att filtrera bort skit ur systemet, så betyder också den här fina filtreringen ett motstånd till bränsleflödet. Alla bränslepumpar är designade att pressa på och trycksätta bränslet, men för att göra det så krävs ett obegränsat inlopp och den absolut viktigaste delen i ett bränslesystem är inloppet till pumpen. Skapar man ett motstånd i inloppet på pumpen garanterar det en reducerad volym och tryck vilket gör att pumpen får jobba hårdare vilket kommer att reducera dess livslängd.

Men elektriska pumpar behöver fortfarande bli skyddade mot skadliga partiklar som kan minska kapaciteten eller i värsta fall få dem ur funktion. Eftersom ett 10 microns filter är för restriktivt på inloppssidan är ett mindre restriktivt filter att föredra. För in-linepumpar som är lokaliserade på tankens utsida är ett 100micron förfilter att rekommendera. Det här större filtret minimerar restriktionen in i pumpen samtidigt som ett 10 microns filter plockar upp de mindre partiklarna efter pumpen men innan bränslet når spridarna.
  

Huvudsyftet för alla filter för EFIsystem, är att gallra bort smutsen innan det når till spridarna och samtidigt erbjuda ett tillräckligt flöde så att motorn inte får för lite bränsle. Det här uppnås bäst genom att öka filtrets totala yta och det är också därför filtermedium placerade utanför tanken väckas.

Ett grymt förfilter för in-tankpumparna är Holleys HydraMatsystem. En HydraMat hjälper både till att suga upp bränslet i tanken till ditt EFI system och att filtrera bränslet med sin 15microns gradering. HydraMat har ett grovt yttre skikt som förhindrar att större partiklar täpper till filtret. Kombinerat med vikten av bränslet ovanpå filtret som hjälper till att trycka in bränslet i pumpen skapas inget större motstånd med varken HydraMat eller de vitfärgade förfilterstrumporna (som är graderad till 10 microns) på grund av dess stora filtreringsyta. HydraMat är också ett bra val för att fånga upp bränslet i ett custom eller one-offbygge där man inte kan använda sig av en Sniper eller Holley in-tankkonvertering. HydraMat fungerar lite som en hävert eller en svamp vilket gör att om bara någon liten del av mattan är i kontakt med bränslet så förs bränslet vidare till pumpens inlopp. Det här hjälper till att minimera risken för bränsletrycksfall på grund av svårigheten att ta upp bränslet i tanken.

Observera
Det har hänt fler än en gång att dessa filter (10 och 100 microns) förväxlat plats vilket då reducerar bränslepumpens effektivitet, så var noga när du monterar dina filter så att de kommer i rätt ordning.
  

Hur man mäter ett filters effektivitet

Här syftas ett filters förmåga att hålla tillbaka partiklarna och är ett mått på hur många partiklar som fångas upp vs hur många partiklar som finns kvar i bränslet efter det har passerat filtret. Värdet för dess effektivitet är vanligen använt tillsammans med micronvärdet. Ett filter vars effektivitet är 98% och med micronvärdet 5 tar bort 98% av partiklarna som är 5 micron i storlek och större.

Betavärde

Antal partiklar av en specifik storlek som passerar igenom (av totalen)

Filtereffektivitet
 

2

1 av 2

50%

10

1 av 10

90%

100

1 av 100

99%

200

1 av 200

99,5%

1000

1 av 1000

99,9%

Exempel:
Microglas använder speciella mikrofibrer av syntetiskt glas som är ca 10 ggr mindre än konventionella cellulosafibrer. Detta tillåter ett fullflödesfilter att plocka bort 99% av partiklar som är 10 micron eller större, 98% av partiklarna som är 7 micron eller större och 95% av partiklarna som är 5 micron eller större. Ett typiskt billigt cellulosafilter kommer ta bort ca 40% av partiklarna i intervallet 8-10 micron. Ett typiskt medelstort syntetiskt filter kommer att ta bort ca 50% av partiklarna i storleken 20-40 micron men bara ca 24% inom intervallet 8-10 micron
  

Typer av bränslefilter

Förfilter/Primärt filter
Ett förfilter, eller ett primärt filter, är det filter man placerar före bränslepumpen och som fångar upp de större partiklarna i bränslet samt eventuellt vax och vatten. Dessa kallas också för fullflödesfilter då man inte vill ha några restriktioner i bränslets flöde när det passerar genom filtret. Placerat före bränslepumpen skyddar den också pumpen från skadliga partiklar. Dessa filter ligger vanligen på 100 microns.

Efterfilter/Sekundärfilter
Efterfiltren, eller de sekundära filtren, syftar till att sortera bort de finare partiklarna och sitter mellan pumpen och motorn och används för att förhindra igensättning och skador på de känsliga motordelarna på insprutningsmotorerna. De sekundära filtren filtrerar inte bort något vatten ur bränslet utan bara de mindre partiklarna. På en bil med EFI system ligger dessa filter ofta på 10 micron medan det för en förgasarmotor räcker med ett filter på 40 micron.

Bränslefilter med behållare
Dessa filter har ett kapselliknande hölje av plast eller metall och ett filtreringselement inuti, allt ihopsatt i en enda enhet. De flesta filter är av den här typen. Dessa sägs vara mindre miljövänliga då hela enheten måste tas bort och kastas när deras livslängd är över.

Patronfilter
Den här typen av bränslefilter innefattar själva filtreringsenheten med sina strukturella komponenter och andra viktiga delar men saknar själva höljet. Istället för att metall- eller plasthöljet är en del av filtret är det en separat komponent som sitter fast på bilen. Här är endast patronen en engångsdel medan hylsan används igen och igen. Dessa filter är därmed också ett miljövänligare alternativ då det blir färre metall- eller plastdelar att slänga.

Spin-on filter
Spin-on filter är en typ av "bränslefilter med behållare". Filtren monteras på fordonet med hjälp av gängor och är också oftast monterade i motorrummet, men kan också sitta under bilen mellan motor och bränsletank. Den största fördelen med dessa är att de är så lätta att byta ut. Man plockar helt enkelt bara bort filtret och ersätter det med ett nytt. Förutom att det går snabbt kan dessutom nästan vem som helst göra det.

In-line bränslefilter
Dessa filter är monterade längst bränsleledningen, mellan bränsletanken och motorn och är oftast lokaliserade under fordonet. Beroende på applikation är huset gjort av antingen aluminium, metall eller plast. De här filtren har ofta ett inlopp på ena sidan och ett utlopp på den andra. De båda öppningarna är sammankopplade med slangar eller rör som utgör själva bränsleledingen och enheten hålls på plats med hjälp av ett metallfäste och säkerhetsclips.

In-tank bränslefilter
Dessa filter är monterade inuti tanken. Filtret kan antingen vara integrerat eller separerat från bränslepumpen. Baksidan med dessa typer av filter är svårigheten att komma åt dem vilket också gör dem svåra att serva.
  

Symptom på dåligt bränslefilter

När filtrets alla sporer är igentäppta av skit och dess effektivitet sjunker blir det sämre tillförsel av bränsle till motorn vilket också resulterar i en sämre prestanda. Man kan få svårigheter att starta motorn, den hostar och går ojämnt, motorn får inte tillräckligt med bränsle vid acceleration och så vidare. Att ett bränslefilter inte fungerar som det ska, eller som tänkt, kan också bero på att man valt ett felaktigt filter till sin applikation, filtret kanske inte är av rätt kvalitet eller har några andra brister eller felaktigheter som resulterar i att för mycket orenat bränsle går igenom och når motorn. Föroreningar skapar slitage eller igensättning av olika delar av motorn medan för lite bränsle kan skapa kraftförlust, brända kolvar och överhettningsproblem. I bensinmotorer leder det till problem och slitage i förgasare eller bränsleinsprutet och i deiselbilar skadas det otroligt känsliga spridarelementen och går i värsta fall sönder.

För den uppmärksamme finns saker att lägga märke till om filtret börjar bli dåligt, som till exempel:

 • Motorlampan tänds – I vissa bilar tänds motorlampan vid förändringar i bränsletrycket, mager tillförsel av bränsle, misständningar i motorn med mera. Ett igensatt bränslefilter gör att bränsletrycket faller. Med tanke på att en motorlampa kan tändas av flera orsaker behöver du dock scanna datorn för att se vad för typ av felkod bilen ger. Därigenom kan du i bästa fall också avgöra varför motorlampan tänts.
 • Mindre kraft ju mer motorn behöver arbeta – Är bränslefiltret igensatt får motorn för lite soppa och går därför dåligt. Ju mer soppa bilen kräver, desto sämre kommer den att gå. Så känns motorn slö när du trycker lite mer på gasen kan det vara ett bra läge att kolla bränslefiltret. (Att motorn tappar kraft kan dock också bero på andra saker.)
 • Svårigheter att starta bilen – Ett rejält igentäppt bränslefilter kan till och med skapa svårigheter att starta upp bilen. Antingen tänder den inte för att den inte får soppa eller så hoppar den igång för att sedan dö ut lika fort igen. Den kan också starta och gå, men när du trycker på gasen för att ge motorn mer bränsle så dör bilen igen.
 • Svårigheter att krypköra – När man kör lite fortare pressas bränslet igenom pumpen med mer kraft än när man kör långsamt vilket gör att ett problem med filtret inte nödvändigtvis känns av i de högre farterna. Vid krypkörning får dock pumpen jobba hårdare och är filtret då igentäppt blir det sämre flöde. Det är ett av de vanligare tecknen på att ett filter är igensatt under normal körning.
 • Motorn hackar på tomgång – Varvmätaren kan också hoppa okontrollerat upp och ner om bränslefiltret inte släpper igenom tillräckligt med bränsle. Den inkonsekventa bränsletillförseln kan också orsaka vibrationer i motorn vid tomgång.
 • Misständningar – Med ett igensatt filter kan motorn också misstända. Det sker då oftast när behovet av bränsle blir lite högre, som tex vid uppförsbackar eller acceleration.
 • Fel på bränslepumpen – Kör man med ett igensatt bränslefilter riskerar man också att bränslepumpen slits ut.

Har du kommit hit är dags att byta filter, alternativt göra rent det om ditt filter är av sådan sort att detta är rekommenderat och möjligt.
  

Hur kontrollerar man ett bränslefilter?

Det mest uppenbara är att helt enkelt kontrollera filtret, men om det inte går eller inte blir tillfredsställande nog kan man

 1. mäta bränsletrycket med en tryckmätare eller
 2. observera bränsleflödet när motorn går. För att göra det får du koppla bort bränsleledningen som går mellan filtret och motorn. Be någon att starta bilen medan du tittar hur flödet är genom filtret. Det här testet kan ge dig en aning om hur restriktivt filtret är. Är det dåligt flöde är filtret igensatt.
    

Slutsats

Bränslefiltren är några av de mest avgörande komponenterna i ett bränslesystem. Genom att fånga upp föroreningarna hjälper filtret till att säkerställa en optimal motorprestanda. Det skyddar också motorn från olika former av slitage och skador vilket förlänger dess livslängd och reducerar andra underhållsproblem. För små filter kan skapa stora problem, men det finns egentligen ingen gräns för hur stora filtren kan vara. Väljer man rätt pump men fel filter riskerar man alltså komplikationer varav den lindrigaste är att bränslet inte kommer fram i den mängd som krävs för att motorn ska gå som man tänkt sig.

Moderna bränslefilter kommer med en del egenskaper och specifikationer på hur man förbättrar dess egenskaper, men till slut kommer filtermediet ändå att täppas till med smuts och börjar visa tecken på skada. Byte av bränslefilter bör inte bara ske efter ett visst antal mil, utan behöver också ses ur perspektivet rent/orent bränsle i fordonet. Ett filter kan således vara relativt nytt, men om det varit mycket skit i ledningarna/bränslet kan det sättas igen på nolltid och därför behöva bytas snart igen.

Poängen är alltså att man behöver kunna ge motorn det bränsle den behöver och tillräckligt renat, vilket också inkluderar valet av korrekt bränslefilter. Det finns dock ingen anledning att ta i mer än man behöver. Holleys 175ghp filter kommer sannolikt räcka till för de allra flesta gatubilar.

Tänk också på att montera filtret år rätt håll. Bränsleflödets riktning är markerat med en pil på det yttre höljet och den pilen ska peka mot motorn. Det är också bra att tänka sig hela bränslesystemet som en integrerad del, snarare än individuella delar. Kombinationen av rätt delar och ett korrekt installerat bränslesystem kommer bidra till både bra flöde och hästkrafter.
  

Bra att veta:

 • Högtrycks EFIsystem kräver ett 10 micron cellulosafilter för att förhindra att spridarna sätts igen. Förfilter till EFIpumpar använder ett stainless mesh 100 micron filter. Men planerar du att köra E85 eller metanol måste du använda ett stainless steel mesh bränslefilter. Cellulosa eller papperselement kan reagera på bränslet och skapa ett gelliknande material som kan ge problem.
 • Förgasarmotorer klarar sig med filter på 40 microns.
 • High flow, bränslesystem med hög kapacitet, behöver en större filterarea för att minimera tryckförluster i systemet. Holleys VRserie placerar 2 av de mindre filtren efter varandra för att dubblera filtreringskapaciteten samtidigt som det minimerar förlusten av flödet.
 • Holley har reducerat problematiken med bränsledragningen något med sin EFI filterregulator. Den här enkla enheten kombinerar ett 175 ghp, 10 microns filter med en förinställd, icke justerbar regulator på 59,5 psi och placeras direkt efter pumpen. Inlopp och utlopp sitter efter den långa delen av filtret medan utloppet från regulatorn går som en retur till tanken. Det här tar bort två AN kopplingar mellan en separat regulator och ett filter vilket både reducerar kostnaden och risken för läckage. Filtret är också helt utbytbart och är också lätt att plocka isär för rengöring.
 • En del Holleyförgasare använder ett litet mässingsfilter alldeles innanför bränsleskålarna. De funkar, men pga dess storlek behöver de ses över och bytas med jämna mellanrum. De här filtren ses som efterfilter, eller sekundära filter, då äldre förgasarbilar använder ett mesh screen som förfilter.
     

Saker att tänka på när du köper ditt filter är:

 • att det finns tvättbara filter och filter som måste bytas ut
 • att det finns insatser och engångsfilter
 • att olika bränslen kräver olika typer av filter
 • filter för EFI = 10 microns
 • filter för förgasare = 40 microns
 • förfilter = 100 microns
 • flödeshastigheten/gph
 • filtrets effektivitet
 • filtrets mått
 • typ av filtermedia

Har du några frågor och/eller funderingar är det bara kontakta oss så hjälper vi dig på vägen!
   

Våra bränslefilter för EFI


Våra bränslefilter för förgasare

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen