EPA vill förbjuda all tillverkning, försäljning och installation av eftermarknadsdelar som påverkar ett fordons avgaskontroll

Tezz 2021-09-20

Hem / Artiklar / 


I USA pågår just nu en strid för miljön som samtidigt innebär en stor påverkan för både amatör- och proffsbyggaren av motorfordon, både för gata och (kanske främst för) race. Ett antal senatorer har startat en petition, The Recognizing the Protection of Motorsports Act (RPM) för att försöka få sina röster hörda, röster som också backas upp av SEMA (Specialty Equipment Market Association) som också bett sina medlemmar att skriva till valda tjänstemän för vidare påtryckning.


    

”- Gatufordon – bilar, lastbilar och motorcyklar – kan inte modifieras till racebilar enligt EPA”

”- EPA har meddelat att arbetet mot högprestandadelar - inklusive kompressorer, tuners och avgassystem – är av högsta prioritet.”  
SEMA 

 


EPA

Det var den stora miljöskandalen med Volkswagen 2015 som fick upp ögonen på EPA (United States Enviromental Protection Agency), som är ett oberoende genomförandeorgan i USAs federala regering med uppdraget att arbeta med miljöskyddsfrågor. Volkswagen hade installerat olagliga enheter i miljontals dieselbilar världen över, med syftet att manipulera avgaskontrollen.

I juli 2019, efter ett antal års utredning i frågan, annonserade Trumpadministrationens EPA i en National Compliance Initiaive (NCI) att man under räkenskapsåren 2020-2023 skulle fokusera på att stoppa eftermarknadsutrustning som påverkar avgaskontrollen i fordon och motorer, med syftet att få ner antalet olagligt modifierade fordon som bidrar till en avsevärd ökning av landets föroreningar .

Problemet med eftermarknadsdelarna som påverkar fordonens avgaskontroll menar man är långt mycket mer problematiskt och utbrett än skandalen med Volkswagen som ändå hade sin begränsning till ett specifikt företag och ett specifikt antal bilar. EPAs fokus har legat på tunga dieselbilar mellan 2009 och 2020, men samtidigt är man väl medveten om att dessa installationer sker på långt många fler fordon än så. Som en förstärkning till problematiken har man dessutom sett att de ökade utsläppen, som blir på grund av dessa eftermarknadsdelar, också har visats ge ett högre antal dödsfall i Covid-19, ett högst aktuellt problem idag och något som sannolikt bidrar med än mer intensitet i arbetet.

CAA

Clean Air Act (CAA) är den omfattande federala lagen som reglerar luftutsläpp från stationära och mobila källor och som bland andra EPA har i uppdrag att se till efterlevs. I åratal har det funnits många otydligheter i CAA och EPA har sällan gjort något för att tvinga fram några specifika tolkningar. Den senaste i raden av tolkningar (som antogs 2015 under Obamas administration) var dock att lagen om utsläppscertifierade fordon skulle gälla alla fordon. Det betyder att även ombyggda fordon måste förbli utsläppskompatibla, även om de inte längre körs på allmänna gator eller motorvägar. Det här är något EPA senare försökt förtydliga genom att tala om att CAA är ett regelverk som gäller bilar på publika vägar. De skriver vidare att

 

”EPA stöder motorsport och dess bidrag till den amerikanska ekonomin och samhällen över hela landet. EPA: s fokus är inte (och har aldrig varit) på fordon som byggts eller använts uteslutande för racing, utan på företag som bryter mot reglerna genom att tillverka och sälja produkter som inaktiverar avgaskontroller på motorfordon som används på allmän väg. Dessa olagliga produkter leder till skadlig förorening och negativa hälsoeffekter. ”

--

“EPA supports motorsports and its contributions to the American economy and communities all across the country. EPA’s focus is not (nor has it ever been) on vehicles built or used exclusively for racing, but on companies that violate the rules by making and selling products that disable pollution controls on motor vehicles used on public roads. These unlawful defeat devices lead to harmful pollution and adverse health effects.“ 

 

Problemet är att det också är förbjudet att modifiera ett fordon från gata till race. Även reparationer påverkas. I CAA §7522 (a) står det att det är olagligt

 

(3)(A) för varje person att ta bort eller inaktivera någon enhet eller konstruktion som är installerat på eller i ett motorfordon eller motorfordonsmotor i enlighet med bestämmelserna i detta underkapitel innan den säljs och levereras till den slutliga köparen, eller för att någon person medvetet ska ta bort eller inaktivera någon sådan enhet eller konstruktion efter sådan försäljning och leverans till den slutliga köparen; eller

(B) för varje person att tillverka eller sälja, erbjuda att sälja, eller installera, någon del eller komponent som är avsedd att användas med, eller som en del av, ett motorfordon eller motorfordonsmotor, där den huvudsakliga effekten av delen eller komponenten är att kringgå, ta bort eller inaktivera alla enheter eller konstruktioner som är installerade på eller i ett motorfordon eller motorfordonsmotor i enlighet med bestämmelserna i detta underkapitel, och där personen vet eller borde veta att en sådan del eller komponent säljs, installeras eller tas till sådan användning.

--

(3)(A) for any person to remove or render inoperative any device or element of design installed on or in a motor vehicle or motor vehicle engine in compliance with regulations under this subchapter prior to its sale and delivery to the ultimate purchaser, or for any person knowingly to remove or render inoperative any such device or element of design after such sale and delivery to the ultimate purchaser; or

(B) for any person to manufacture or sell, or offer to sell, or install, any part or component intended for use with, or as part of, any motor vehicle or motor vehicle engine, where a principal effect of the part or component is to bypass, defeat, or render inoperative any device or element of design installed on or in a motor vehicle or motor vehicle engine in compliance with regulations under this subchapter, and where the person knows or should know that such part or component is being offered for sale or installed for such use or put to such use.

 

Enligt SEMA´s Guide to Government Regulation of Emissions-Related Aftermarked Parts, är det upp till eftermarknadstillverkarna att få en certifiering i form av ett CARB EO nummer, som talar om att deras delar inte bryter mot CAA-lagen:

 

”I allmänhet måste alla produkter som påverkar luftflödet in eller ut ur motorn, påverkar inneslutning eller leverans av bränsle eller påverkar funktionen i ett utsläppskontrollsystem eller en anordning, visa att utsläppsöverensstämmelserna uppfylls för att anses vara lagligt för gatan. Det inkluderar, men är inte begränsat till, insugningssystem, avgassystem, tuningprodukter, intercoolers, turbos och kompressorer.”

--

”Generally, any product that affects air flow into or out of the engine, impacts the containment or delivery of fuel or affects the functionality of an emissions control system or device must demonstrate emissions compliance to be considered legal for street use. That includes but is not limited to intake systems, exhaust components, tuning products, intercoolers, turbos and superchargers.”
(Läs mer här:
https://www.semagarage.com/services/emissionslab)

 

SEMA menar också att det är meningslöst att sälja eftermarknadsdelar med ansvarsfriskrivningar som ”endast för terrängkörning” eller ”endast för tävlingsbruk” så länge delen kan installeras på ett fordon som kan gå på gatan. 

The RPM Act

Den nya tolkningen av CAA-lagen resulterade i att ett antal senatorer introducerade "the RPM Act” (Recognizing the Protection of Motorsports Act ) i slutet av 2019. RPM Act är egentligen ett klargörande av tolkningen av CAA med syftet att försöka påverka lagtextens innehåll för att skydda rätten att omvandla gatubilar till renodlade racebilar, samt motorsportsindustrins möjlighet att sälja produkter som gör det möjligt för tävlande att tävla. Det ska därmed också vara lagligt att producera, sälja och installera raceutrustning.

RPM Act stöttas också av SEMA som också vill betona att:

 

“Motorsporttävlingar involverar tusentals deltagare och fordonsägare varje år, både amatörer och proffs. Detaljhandeln med racingprodukter utgör en marknad på nästan 2 miljarder dollar årligen. De flesta fordonen som tävlat på de uppskattningsvis 1 300 racebanorna rumtom i USA är ombyggda fordon som EPA anser vara olagliga”

--

“Motorsports competition involves tens of thousands of participants and vehicle owners each year, both amateur and professional. Retail sales of racing products make up a nearly $2 billion market annually. Most of the vehicles raced on the estimated 1,300 racetracks operating across the U.S. are converted vehicles that the EPA considers to be illegal.” 

  

Vad händer sen?

Så långt har EPAs framfart bland annat resulterat i flera tiotalet civilrättsliga verkställighetsärenden, bland annat mot:

EPA har också säkerställt ett antal uppgörelser mot företag som sålt delar till bensinmotorer, bland andra

  • Nevada-baserade Flowmaster Racing Sports,
  • Kalifornienbaserade Weistec Engineering och
  • Kalifornienbaserade APEX Integration.

EPA har vidare meddelat att de kommer att intensifiera sitt arbete mot dessa eftermarknadsföretag, oavsett delarna är ämnade för gata eller off-road. Samtidigt ligger RPM Act fortfarande lika aktuellt som lagförslag för behandling under 2021.

Just nu pågår med andra ord en hel del rättsliga processer i USA, processer som handlar om tillverkning, försäljning och installationer av mjuk- och hårdvaror som på olika sätt påverkar fordonens avgasrening. Detta bland annat för att fastställa tolkningen av CAA-lagen men i slutänden med sitt huvudsyfte att förbättra miljön. Vart det kommer att landa framöver kan vara svårt att sia om. Att arbeta för miljö och hälsa är viktigt, men frågan är om det är rätt att samtidigt gå emot en omfattande industri som innefattar tusentals människor och mångmiljardbelopp. Hur den framtida lösningen ser ut återstår dock att se. Om RPM Act inte går igenom kan dock problemet kännas av även på den här sidan Atlanten då en stor del av försäljningen av de produkter vi eftersöker här produceras och säljs i USA.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen